Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne: bazy Biblioteki Narodowej


Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką w Polsce. Pełni funkcję głównego archiwum piśmiennictwa narodowego. Zobowiązana jest rejestrować całokształt krajowej produkcji wydawniczej; wszystkie publikacje polskie lub dotyczących Polski wydane za granicą; publikacje zagraniczne dostępne w polskich bibliotekach. Opracowuje bibliografię narodową, bibliografie specjalne, centralne katalogi i udostępnia je w postaci baz danych.

W bazach danych Biblioteki Narodowej można znaleźć informacje m.in.:
- o książkach polskich - od 1901 roku,
- o czasopismach polskich - od 1958 roku,
- o artykułach z polskich czasopism, gazet i tygodników - od 1996 roku,
- o dokumentach elektronicznych - od 2001 roku,
- o dokumentach dźwiękowych - od 1990 roku,
- o dokumentach kartograficznych - od 2002 roku.

Bazy można przeszukiwać m.in. według:
- autorów,
- tytułów,
- słów z tytułów,
- tematów,
- haseł przedmiotowych,
- serii wydawniczych,
- wydawców,
- roku wydania.

Biblioteka Narodowa udostępnia swoje bazy w kilku serwisach, są to m.in.:

1. Bibliografia książek polskich - zawiera opisy bibliograficzne książek, tworzą ją 4 bazy:
- Przewodnik Bibliograficzny - książki wydawane od 1973 roku,
- Książki polskie podziemne - książki wydawane poza cenzurą w latach 1976-1989,
- Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego" Gebethnera i Wolffa - książki oraz wybrane czasopisma wydawane w latach 1905-1914, 1923-1926,
- Bibliografia Polska 1901-1939 - książki, wydawnictwa nutowe, atlasy, mapy, albumy z rycinami opublikowane na ziemiach polskich (bez względu na język publikacji i narodowość autora) oraz polonica spoza ziem polskich, zasięg terytorialny to granice Polski z 1939 r., zasięg chronologiczny obejmuje okres od 1901 r. do końca sierpnia 1939 r.

2. Bibliografie artykułów z czasopism polskich - rejestrują zawartość czasopism w postaci opisów bibliograficznych, tworzą ją 4 bazy:
- Artykuły z czasopism polskich (od 2005 do roku bieżącego),
- Artykuły z czasopism polskich (od 1996 do 2004 roku),
- Artykuły z gazet i tygodników polskich (od 1996 do 2004 roku),
- Artykuły z gazet i tygodników polskich (od 2005 do roku bieżącego).

3. Bibliografia czasopism polskich - tworzą ją 3 bazy:
- Bibliografia wydawnictw ciągłych, nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł - zawiera opisy bibliograficzne czasopism wydawanych od 1985 roku: pierwszych numerów, które zaczęły się ukazywać oraz ostatnich, jeśli zmieniły tytuł lub przestały ukazywać się;
- Bibliografia wydawnictw ciągłych - zawiera opisy bibliograficzne czasopism opublikowanych w Polsce w latach 1958-2007, niezależnie od języka tekstu, o częstotliwości od dziennika do rocznika, czasopisma publikowane nieregularnie, wydawnictwa zbiorowe, kalendarze, sprawozdania,
- Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych - zawiera opisy bibliograficzne czasopism wydawanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1990.

4. Bibliografia dokumentów elektronicznych - zawiera opisy bibliograficzne publikacji wydawanych od 2001 roku w formie elektronicznej (m. in. na płytach CD-ROM, DVD): książek, materiałów konferencyjnych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, spisów bibliograficznych, dokumentów kartograficznych, programów multimedialnych i edukacyjnych,

5. Bibliografia poloników zagranicznych - zawiera opisy bibliograficzne książek, które opublikowano poza granicami Polski w języku polskim lub zostały napisane przez Polaków (opracowane, zredagowane, tłumaczone, ilustrowane) bądź tematycznie dotyczą Polski i Polaków oraz opisy dzieł zbiorowych, których tylko część (odrębna praca, utwór, fragment) jest polonikiem; tworzą ją 2 bazy:
- Polonica Zagraniczne - książki od 1993 roku,
- Przekłady literatury polskiej - książki, które przełożono na języki obce i wydano poza Polską od roku 1971.

Dostęp do baz jest bezpłatny