EMIS Emerging Markets Information ServicesEMIS oferuje dostęp do ponad kilkuset krajowych i międzynarodowych źródeł informacji dotyczących Polski oraz innych państw na świecie (zaliczanych do tzw. rynków wschodzących).

Baza aktualizowana jest kilka razy dziennie i informuje o gospodarce, ekonomii, finansach, przemyśle, polityce oraz prawie danego państwa. Umożliwia wyszukanie zarówno wiadomości bieżących, jak i archiwalnych od 1995 roku.

EMIS zawiera m.in.:
- pełne teksty artykułów z prasy codziennej i czasopism branżowych,
- pełne teksty artykułów agencyjnych,
- sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych,
- analizy i raporty branżowe,
- informacje na temat firm,
- notowania giełdowe,
- dane statystyczne,
- dane makroekonomiczne.

Powyższe materiały udostępniane są w języku polskim, angielskim lub w języku obowiązującym na terenie danego kraju.

Po uruchomieniu serwisu, należy wybrać moduł z źródłami informacji na temat interesującego nas państwa.
Można wybrać Polskę lub inny kraj.


Biblioteka udostępnia bazę:
- w sieci UEP (komputery w Bibliotece Głównej oraz na terenie UEP, wejście bez logowania się),
- poza siecią UEP* (komputery poza terenem Biblioteki i UEP, wejście po zalogowaniu się na stronie Dostęp do baz poza UEP).

*Wyłącznie doktoranci i pracownicy UEP mogą korzystać z bazy poza terenem Biblioteki i UEP.