Internetowy System Bibliograficzny i Baza Osiągnięć UEP  Internetowy System Bibliograficzny (ISB) to jeden z modułów Centrum Elektronicznych Aplikacji UEP.

  ISB zawiera informacje o publikacjach pracowników i studentów dziennych studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (poprzednio: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu), wydanych po 31 grudnia 2003 roku.

  ISB umożliwiał - po zalogowaniu się - samodzielne zgłaszanie dorobku naukowego tj. wprowadzanie opisów bibliograficznych publikacji, przeglądanie i wydruk wykazu publikacji, sprawdzanie przyznanych punktów (wyliczonych na potrzeby rozdziału środków na badania).

  W dniu 01.07.2015 wyłączono system Centrum Elektronicznych Aplikacji UEP (w tym moduł ISB). Jego zadania przejęła nowa platforma: Baza Osiągnięć UEP, stworzona przez Centrum Informatyki UEP.

  Od dnia 01.07.2015 roku:
  - pracownicy i studenci dziennych studiów doktoranckich zobowiązani są do samodzielnego wprowadzania opisów bibliograficznych publikacji do Bazy Osiągnięć UEP,
  - poprawność formalną opisów zgłaszanych publikacji oraz ich kwalifikację weryfikuje i zatwierdza Biblioteka Główna UEP.


  Procedura zatwierdzania publikacji:

  1. Po wprowadzeniu przez Autora do Bazy Osiągnięć UEP opisu bibliograficznego publikacji, Biblioteka Główna weryfikuje i zatwierdza jego poprawność na podstawie własnych zbiorów oraz dostępnych baz danych.

  2. W wypadku, gdy zgłoszona do Bazy Osiągnięć UEP publikacja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej, autor ma obowiązek dostarczenia jej do Biblioteki do wglądu (względnie do zbiorów).
  O braku publikacji w zbiorach Biblioteki Głównej informuje zgłaszającego upoważniony pracownik Biblioteki (oprócz oryginałów honorowane są również odbitki ksero lub przesłane drogą elektroniczną: strona tytułowa całego wydawnictwa, spis treści oraz pierwsza strona zgłaszanej do systemu publikacji).

  Dorobek publikacyjny wprowadzony do Bazy Osiągnięć UEP po terminie nie zostanie uwzględniony przy naliczaniu punktów na potrzeby rozdziału środków badań statutowych oraz badań młodych naukowców i doktorantów. Dorobek publikacyjny, który nie zostanie zatwierdzony przez Bibliotekę Główną (z powodu niedostarczenia do wglądu publikacji) także nie będzie brany pod uwagę.


  Osoby upoważnione w Bibliotece Głównej do weryfikacji i zatwierdzania opisów bibliograficznych publikacji zgłoszonych do Bazy Osiągnięć UEP:

  1. mgr Joanna Gryt
  e-mail: joanna.gryt@ue.poznan.pl
  tel. 61 854 32 60
  pokój 216 (budynek Collegium Altum, 2. piętro, Czytelnia Książek)

  2. mgr Agnieszka Dolińska
  e-mail: a.dolinska@ue.poznan.pl
  tel. 61 854 32 60
  pokój 216 (budynek Collegium Altum, 2. piętro, Czytelnia Książek)


  Wejście do Bazy Osiągnięć UEP:

  - dla pracowników i studentów dziennych studiów doktoranckich UEP - po zalogowaniu się.


  Wejście do Internetowego Systemu Bibliograficznego UEP:

  - dla pracowników i studentów dziennych studiów doktoranckich UEP - po zalogowaniu się

  - dla innych użytkowników (publiczny dostęp do wykazu publikacji pracowników UEP)


  Informacje o ocenie parametrycznej publikacji:

  - Listy czasopism punktowanych