Kartkowy katalog alfabetyczny • Umożliwia wyszukanie publikacji według nazwiska autora i redaktora, instytucji sprawczej, tytułu pracy zbiorowej, tytułu czasopisma, serii wydawniczej.
 • Opisy katalogowe uszeregowane są według alfabetu łacińskiego z dodaniem liter: j, k, w. Nie uwzględnia się:
  - żadnych znaków diakrytycznych - zarówno polskich (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź), jak i obcych (np. niemieckich ä, ë, ö, ü),
  - rodzajników występujących na początku tytułu np. A, der, the...
 • W katalogu za lata 1945 - 1974 karty katalogowe opisane pod nazwiskiem jednego autora szereguje się w czterech ciągach alfabetycznych:
  1. odsyłacze od nazwiska autora do innych, głównych opisów katalogowych,
  2. opisy wydań dzieł zbiorowych tegoż autora,
  3. opisy prac monograficznych,
  4. opisy prac napisanych wspólnie z jednym bądź dwoma współautorami.
  Natomiast w katalogu od 1975 roku wszystkie opisy w obrębie nazwiska jednego autora tworzą jeden ciąg alfabetyczny.
 • Opisy dzieł drukowanych innym alfabetem (np. rosyjskim, greckim itp.) są transliterowane na alfabet łaciński.
 • Nazwiska lub imiona obcych autorów, zarówno w przypadku opisów dzieł obcojęzycznych jak i tłumaczeń na język polski, są podawane według pisowni obowiązującej w języku oryginału (np. Wolter F. M. - Voltaire F. M.).
 • Opisy dzieł napisane przez jednego, dwóch lub trzech autorów, są szeregowane według nazwiska pierwszego autora.
 • Oficjalne publikacje mające charakter informacyjny lub administracyjny wydane przez ciało zbiorowe (instytucję, towarzystwo) i jego dotyczące, np. statuty, regulaminy, informatory, katalogi wyrobów, listy członków, sprawozdania itp. figurują w katalogu pod nazwą danej instytucji.
 • Dzieła (prace) zbiorowe napisane przez zespół autorski (ponad trzech autorów) są umieszczone w katalogu pod tytułem.
 • Również pod tytułem opisane są wszystkie wydawnictwa ciągłe: czasopisma oraz wydawnictwa o nieokreślonej częstotliwości ukazywania się.
 • Każde kolejne wydanie danego dzieła otrzymuje odrębną kartę katalogową.
 • W katalogu występują dwa rodzaje kart:
  1. karty główne:
  - zawierają podstawowy opis identyfikujący dany tytuł w danym wydaniu oraz wyszczególnia sygnatury wszystkich posiadanych egzemplarzy,
  - pełna treść informacyjna dla czytelnika umieszczona jest na przedniej stronie karty katalogowej,
  2. karty pomocnicze (tzw. odsyłacze):
  - stosowane celem ułatwienia dotarcia do właściwego opisu - odnalezienia w katalogu karty głównej,
  - odsyłacz może kierować np. od odrębnej pisowni nazwiska autora do pisowni przyjętej w katalogu, od drugiego i trzeciego nazwiska współautora danego dzieła, od nazwiska redaktora pracy zbiorowej, od tytułu dzieła opisanego pod nazwą ciała zbiorowego (autora korporatywnego).
 • Sygnatury uzupełnione symbolami koloru czerwonego informują o aktualnej miejscu usytuowania zbiorów w Czytelniach (rozwiązanie symboli - na tablicach informacyjnych).
 • Sygnatury poprzedzone literą W - koloru czarnego, oznaczają dzieła z wieloegzemplarzowego księgozbioru lektur, podręczników i skryptów przeznaczone do wypożyczenia w Wypożyczalni.