Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Rada Biblioteczna• Skład i kompetencje Rady Bibliotecznej oraz tryb jej powoływania


Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:


1. Rada Biblioteczna jest gremium opiniodawczym rektora w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.


2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:

1) czterej przedstawiciele pracowników Biblioteki Głównej, wybierani z ich grona;

2) przedstawiciele nauczycieli akademickich wskazani przez dyrektora instytutu po jednym z każdego instytutu;

3) przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, wyznaczony przez kierownika Studium;

4) przedstawiciel samorządu studenckiego, wyłoniony w sposób określony regulaminem tego samorządu;

5) przedstawiciel samorządu doktorantów, wyłoniony w sposób określony regulaminem tego samorządu.


3. Rada Biblioteczna wybiera ze swego grona i przedstawia rektorowi jednego albo więcej kandydatów na przewodniczącego Rady. Przewodniczącego Rady powołuje rektor.


4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, dyrektor Biblioteki Głównej.


5. Do zadań Rady Bibliotecznej należy w szczególności:

1) opiniowanie działalności Biblioteki Głównej i przedkładanie wniosków rektorowi;

2) proponowanie nowych kierunków działalności biblioteczno-informacyjnej dostosowanych do dydaktycznej i naukowej działalności Uczelni;

3) opiniowanie wniosków w sprawie obsady stanowisk kierowniczych w Bibliotece Głównej;

4) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Głównej przedkładanych Senatowi i rektorowi;

5) opiniowanie wniosków dyrektora Biblioteki Głównej w sprawach związanych z organizacją i rozwojem systemu biblioteczno-informacyjnego;

6) opiniowanie projektów regulaminów dotyczących Biblioteki Głównej i projektów zmian w tych regulaminach.


6. Przewodniczący Rady Bibliotecznej może zapraszać na posiedzenia, z głosem doradczym, kierowników oddziałów Biblioteki Głównej.


7. Kadencja Rady Bibliotecznej upływa wraz z kadencją władz Uczelni.• Skład osobowy Rady Bibliotecznej działającej na UEP (kadencja 2020-2024)

- Instytut Ekonomii - dr hab. Dawid Piątek, prof. UEP

- Instytut Ekonomiczno-Społeczny - dr hab. Joanna Ratajczak

- Instytut Finansów - dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

- Instytut Gospodarki Międzynarodowej - dr hab. Marlena Dzikowska, prof. UEP

- Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej - dr hab. Helena Gaspars-Wieloch, prof. UEP

- Instytut Marketingu - dr hab. Tomasz Wanat, prof. UEP

- Instytut Nauk o Jakości - dr hab. inż. Patrycja Wojciechowska

- Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami - dr hab. Elżbieta Szczepankiewicz, prof. UEP

- Instytut Zarządzania - dr hab. Gabriela Roszyk-Kowalska, prof. UEP (przewodnicząca Rady

Bibliotecznej)

- SPNJO - dr Radosław Lewandowski

- Rada Doktorantów - mgr Anna Ziętek

- Parlament Studentów - Joanna Kozar

- Biblioteka Główna - mgr Agnieszka Dolińska, mgr Anita Kubacka, mgr Katarzyna Tkacz,

mgr Katarzyna Regulska