Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Zeszyty naukowe• Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu

- Barciński Florian, Perspektywy rozwoju gospodarstwa narodowego Polski w planach 1961-1975.
   Prace Monograficzne nr 1. - Poznań : WSE, 1957. *

- Kruszczyński Seweryn, Z rozwoju pojęcia dochodu. Prace Monograficzne nr 2. - Poznań : WSE, 1958. *

- Domański Ryszard, Perspektywiczne planowanie rozwoju i lokalizacji sieci kolejowej. Prace Monograficzne
   nr 3. - Poznań : WSE, 1958. *

- Smoliński Stanisław, Płace w drobnym przemyśle państwowym : ze szczególnym uwzględnieniem ich
   wpływu na kwalifikacje i wydajność pracy. Prace Monograficzne nr 4. - Poznań : WSE, 1959. *

- Wilczyński Wacław, Poprzednicy współczesnej teorii konkurencji i rynku. Prace Monograficzne nr 5.
  - Poznań : WSE, 1959. *

- Szymczak Zygmunt, Ze studiów nad stosunkami gospodarczo-pieniężnymi w Polsce w latach 1924-1939.
  Prace Monograficzne nr 6. - Poznań : WSE, 1959. *

- Szpunar Janusz, Pozafiskalne tendencje w podatku od wynagrodzeń w PRL. Prace Monograficzne nr 7.
   - Poznań : WSE, 1959. *

- Przedpelski Mieczysław, Z problematyki powstania i rozwoju planów kont. Prace Monograficzne nr 8.
   - Poznań : WSE, 1959. *

- Siuda Wojciech, Charakter prawny umów o roboty budowlano-montażowe. Prace Monograficzne nr 9.
   - Poznań : WSE, 1959. *

- Przedpelski Mieczysław, Smoliński Stanisław, Struktura przemysłu Ziem Zachodnich. Prace
   Monograficzne nr 10. - Poznań : WSE, 1959. *

- Dietl Jerzy, Powiązanie rynku wewnętrznego produktów rolnych z rynkiem światowym. Prace
   Monograficzne nr 11. - Poznań : WSE, 1959. *

- Kramer Teodor, Koszty młynów gospodarczych. Prace Monograficzne nr 12. - Poznań : WSE, 1959. *

- Karpiński Wojciech, Opodatkowanie komunikacji samochodowej. Prace Monograficzne nr 13.
   - Poznań : WSE, 1959. *

- Narski Zygmunt, Zarys analizy zjawisk pieniężnych w zdecentralizowanej gospodarce planowej. Prace
  Monograficzne nr 14. - Poznań : WSE, 1959. *

- Szpunar Janusz, Rozwój podatku od wynagrodzeń w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Prace
  Monograficzne nr 15. - Poznań : WSE, 1959. *


• Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1

- Kruszczyński Seweryn (red.), Prace Badawcze Instytutu Gospodarki Regionalnej. Zeszyty Naukowe.
  Seria 1, nr 1. - Poznań : WSE, 1961. *

- Krauze Alina (red.), Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. Seria 1, nr 2. - Poznań : WSE, 1961. *

- Krauze Alina (red.), Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. Seria 1, nr 3. - Poznań : WSE, 1961. *

- Kruszczyński Seweryn (red.), Prace Badawcze Instytutu Gospodarki Regionalnej. Zeszyty Naukowe.
  Seria 1, nr 4. - Poznań : WSE, 1961. *

- Przedpelski Mieczysław (red.), Problemy ekonomiki regionu. Seria 1, nr 5. - Poznań : WSE, 1962. *

- Krauze Alina (red.), Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. Seria 1, nr 6. - Poznań : WSE, 1962. *

- Tomala Jerzy (red.), Prace z zakresu polityki ekonomicznej. Seria 1, nr 7. - Poznań : WSE, 1962. *


• Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne
   i Doktorskie

- Kramer Teodor, Ekonomiczne przesłanki lokalizacji młynów gospodarczych. Zeszyty Naukowe. Seria 2,
  Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 16. - Poznań : WSE, 1960. *

- Liczkowski Jerzy, Statystyczne metody badania produkcji roślinnej: (na przykładzie PGR). Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 17. - Poznań : WSE, 1961. *

- Piasny Janusz, Spożycie ludności wiejskiej na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce Ludowej:
  (w latach 1948-1958). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 18. - Poznań : WSE,
  1961. *

- Narski Zygmunt, Problem wyznaczania cen. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr
  19. - Poznań : WSE, 1961. *

- Okuniewski Aleksander, Statystyczne badanie struktury i rozmieszczenia sieci handlu detalicznego : na
  przykładzie województwa poznańskiego i miasta Poznania. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne
  i Doktorskie nr 20. - Poznań : WSE, 1961. *

- Kowalczyk Zygmunt, Systemy rachunkowości społecznej a koncepcja budżetu ekonomicznego we
  Francji. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 21. - Poznań : WSE, 1961. *

- Liczkowski Jerzy, Badanie poziomu intensywności rolnictwa w ujęciu przestrzennym. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 22. - Poznań : WSE, 1961. *

- Kramer Teodor, Przemiany rynku wiejskiego w związku z procesem industrializacji. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 23. - Poznań : WSE, 1961. *

- Przedpelski Mieczysław, Płaca jako bodziec materialnego zainteresowania w przemyśle spółdzielczości
  pracy. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 24. - Poznań : WSE, 1962. *

- Eckhardt Konstanty, Struktura zatrudnienia w przemyśle województwa poznańskiego :
  (w latach 1939-1959). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 25. - Poznań : WSE,
  1962. *

- Szpaderski Andrzej, Rynek zbożowy w Poznańskiem. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne
  i Doktorskie nr 26. - Poznań : WSE, 1962. *

- Krasiński Zdzisław, Dochody ludności jako podstawa badania popytu konsumpcyjnego : (na przykładzie
  artykułów żywnościowych). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 27. - Poznań :
  WSE, 1963. *

- Wilczyński Wacław, Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy a optymalne wykorzystanie zasobów. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 28. - Poznań : WSE, 1963.

- Szpunar Janusz, Zagadnienia opodatkowania ludności w PRL. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 29. - Poznań : WSE, 1963. *

- Dąbrowski Zdzisław, Makroekonomiczny rachunek gospodarki kapitalistycznej. Zeszyty Naukowe. Seria 2,
  Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 30. - Poznań : WSE, 1964. *

- Siuda, Wojciech, Istota i zakres umowy o dzieło. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne
  i Doktorskie nr 31. - Poznań : WSE, 1964. *

- Szymczak Zygmunt, Działalność Banku Cukrownictwa w Poznaniu na rzecz skartelizowanego przemysłu
  cukrowniczego w Polsce. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 32. - Poznań :
  WSE, 1964. *

- Szczepański Jerzy, Ceny a podaż trzody chlewnej w latach 1953-1961 : (woj. poznańskie). Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 34. - Poznań : WSE, 1964. *

- Gługiewicz Zbigniew, Kryteria w liniowym programowaniu przewozów w handlu. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 35. - Poznań : WSE, 1965. *

- Boroń Józef, Zarządzanie przemysłem w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 36. - Poznań : WSE, 1965. *

- Kurtys Edmund, Koszty własne w kluczowym przemyśle ziemniaczanym. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 37. - Poznań : WSE, 1966. *

- Kowalczyk Zygmunt, Rachunkowość społeczna a polityka ekonomiczna państwa kapitalistycznego.
  Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 38. - Poznań : WSE, 1967. *

- Przedpelski Mieczysław, Aktywizacja zawodowa kobiet w związku z procesem industrializacji w Polsce
  Ludowej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 39. - Poznań : WSE, 1967. *

- Piasny Janusz, Miejsce konsumpcji w teorii gospodarki socjalistycznej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 40. - Poznań : WSE, 1967. *

- Tomala Jerzy, Podstawy polityki wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych A. P. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 41. - Poznań : WSE, 1968. *

- Augustyniak Jacek, Badania nad budową lipoproteidu o małej gęstości z żółtka jaja kurzego. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 42. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE,
  1968. *

- Sowula Marian, Charakter rynku zbożowego : szkice o sytuacji i polityce zbożowej w Polsce. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 43. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE,
  1968. *

- Czerwińska Elżbieta, Zysk jako przedmiot polityki finansowej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 44. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE, 1969. *

- Foltyński Zygmunt, Rozwój teorii handlu międzynarodowego w świetle współczesnej myśli ekonomicznej.
  Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 45. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane
  WSE, 1969. *

- Guzek Marian, Problemy integracji gospodarczej państw socjalistycznych. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 46. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE, 1969. *

- Szpaderski, Andrzej, Podstawy organizacji handlu wewnętrznego. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 47. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE, 1969. *

- Narski Zygmunt, Związek ekonomii z rachunkowością społeczną. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 48. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE, 1971. *

- Krasiński Zdzisław, Zróżnicowanie konsumpcji w przekrojach przestrzennym i czasowym. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 49. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane
  WSE, 1972. *

- Krzykała Franciszek, Problemy socjologiczne socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 50. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane
  WSE, 1973. *

- Zalewski Romuald, Zastosowanie rozszerzonych postaci równania Hammetta do obliczania udziału
  komponentu indukcyjnego i mezomerycznego na przykładzie wybranych reakcji związków aromatycznych ze
  szczególnym uzględnieniem reakcji protonizacji. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie
  nr 51. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE, 1973. *

- Szulce Halina, Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 52. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane WSE, 1973.

- Romanow Zbigniew, "Ekonomia dobrobytu" a ekonomia socjalizmu : (studium porównawcze założeń,
  motywów i kryteriów). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 53. - Poznań :
  Wydawnictwo WSE, 1974. *


• Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne
   i Doktorskie

- Brojerski Marek, Handel artykułami do produkcji rolnej a poziom gospodarczy rolnictwa. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 54. - Poznań : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1974. *

- Bittnerowa Ewa, Inwestycje a majątek trwały przemysłu w teorii i w praktyce gospodarczej Polski
  Ludowej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 55. - Poznań : Wydawnictwo
  Uczelniane AE, 1974. *

- Zimniewicz Kazimierz, Efektywność wykorzystania czasu pracy robotników grupy przemysłowej w latach
  1955-1971. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 56. - Poznań : Wydawnictwo
  Uczelniane AE, 1975. *

- Ławniczak Ryszard, Bariery pozataryfowe : narzędzia polityki handlowej i neoprotekcjonizmu lat
  siedemdziesiątych. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 57. - Poznań :
  Wydawnictwo Uczelniane AE, 1975. *

- Hamrol Mirosław, Koszty własne i rentowność w przemyśle cukrowniczym. Zeszyty Naukowe. Seria 2,
  Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 58. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1976. *

- Wojciechowski Henryk, Przemiany strukturalne światowego rynku żywności. Zeszyty Naukowe. Seria 2,
  Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 59. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1976. *

- Koziołowa Anna, Wpływ środowiska na fototautometrię alloksazyny i jej mentylowych pochodnych.
  Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 60. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1977. *

- Wojtasiewicz Lucyna, Rachunki przestrzenne i ich wykorzystanie w planowaniu i prognozowaniu rozwoju
  regionu. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 61. - Poznań : Wydawnictwo AE,
  1977. *

- Ignasiak Edmund, Sieciowe planowanie przedsięwzięć o niezidentyfikowanej strukturze. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 62. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1978. *

- Orczyk Józef, Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych
  w rolnictwie w Polsce Ludowej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 63.
  - Poznań : Wydawnictwo AE, 1978. *

- Wegner Wiesław, Polityczne aspekty organizacji życia społecznego: (studium marksowskiej myśli
  politycznej). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 64. - Poznań :
  Wydawnictwo AE, 1978. *

- Najlepszy Eugeniusz, Wybór kierunków rozwoju eksportowej specjalizacji produkcji. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 65. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1978. *

- Wolniak Jerzy, Marksistowskie koncepcje pieniądza jako przesłanki instrumentalnego posługiwania się nim
  w socjalizmie. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 66. - Poznań : Wydawnictwo
  AE, 1979. *

- Matulewicz Klemens, Problemy integracji pionowej w kompleksie gospodarki żywnościowej. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 67. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1978. *

- Szczepański Jerzy, Funkcje przedsiębiorstwa spółdzielczego w gospodarce socjalistycznej. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 68. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1979. *

- Gołembski Grzegorz, Warunki zastosowania marketingu w turystyce w gospodarce centralnie
  planowanej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 69. - Poznań : Wydawnictwo
  AE, 1980. *

- Górna Maria, Stresy przedubojowe a jakość i trwałość kulinarnego mięsa bydła. Zeszyty Naukowe. Seria 2,
  Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 71. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1980. *

- Chojecki Zenon, Mechanizm kształtowania kosztów. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne
  i Doktorskie nr 73. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1981. *

- Śniegowska Danuta, Usługi produkcyjne dla rolnictwa w układzie przestrzennym: (studium analityczno-
  planistyczne). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 74. - Poznań : Wydawnictwo
  AE, 1981. *

- Sławińska Maria, Powiązania między rynkiem dóbr konsumpcyjnych a rynkiem środków produkcji. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 75. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1981. *

- Rekowski Marek, Model kształtowania się dynamiki eksportu rozwiniętych krajów kapitalistycznych w cyklu
  koniunkturalnym. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 76. - Poznań :
  Wydawnictwo AE, 1981. *

- Kędelski Mieczysław, Szacowanie potencjału życiowego ludności w Polsce. Zeszyty Naukowe. Seria 2,
  Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 77. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1982. *

- Gawron Henryk, Mechanizm regulacji odnowy środków pracy. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 78. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1983. *

- Czyżewski Andrzej, Ekonomiczne podstawy procesów urbanizacji wsi w Polsce Ludowej. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 79. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1983. *

- Ochociński Stefan, Podstawy i zasady spółdzielczości kredytowej w Polsce Ludowej : (w świetle
  doświadczeń "wielkopolskiego systemu spółdzielczego"). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne
  i Doktorskie nr 80. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1984. *

- Matysiak Andrzej, Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej. Zeszyty Naukowe.
  Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 81. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1984. *

- Panek Emil, Optymalne trajektorie wzrostu w zagregowanych modelach ekonomicznych. Zeszyty
  Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 82. - Poznań : Wydawnictwo AE, 1986.

- Garczarczyk Józef, Panel gospodarstw domowych w badaniach rynku. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 84. - Poznań : Wydaw. AE, 1984.

- Ciesielski Marek Koszty kongestii transportowej w miastach. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 87. - Poznań : Wydaw. AE, 1986.

- Fonfara Krzysztof, Marketingowa koncepcja eksportu budownictwa. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace
  Habilitacyjne i Doktorskie nr 92. - Poznań : Wydaw. AE, 1987.

- Gołembska Elżbieta, Konsekwencje transportowe rozmieszczenia, organizacji i funkcjonowania
  gospodarki magazynowej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 104. - Poznań :
  Wydaw. AE, 1990.

- Glinkowski Czesław, Rezerwy produkcyjne w przemyśle. Studium teoretyczno-poznawcze
  i metody badań. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 119. - Poznań : Wydaw. AE,
  1992.

- Gabrusewicz Wiktor, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce
  rynkowej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie nr 120. - Poznań : Wydaw. AE, 1992.

- Czternasty Waldemar, Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944
  - 1991). Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne nr 134. - Poznań : Wydaw. AE, 1994.

- Gorynia Marian, Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja
  postsocjalistycznej gospodarki polskiej. Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne nr 141. - Poznań :
  Wydaw. AE, 1995.

- Banaszyk Piotr, Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami.
  Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne nr 152. - Poznań : Wydaw. AE, 1998.


* Publikacja dostępna wyłącznie z terminali (komputerów) znajdujących się na terenie Biblioteki i UEP.